top of page

Zi Wei Dou Shu. Polestar Astrology. Liu Wen Ming. USA.

Zhou Yi.  The I Ching.  Liu Wen Ming, USA.

Acupuncture. Wen Hsien, Taiwan.

Tai ji, Ba Gua, XingYi, Zhan Zhuang, Heron Beecham, GB and Taiwan.

Reiki Master.

Cranio Sacral Therapy, Mike Boxhall, GB.

Qi Gong. Master Zhi Xing Wang, GB.

Five Animals.

Turtle and Snake.

Qi Sword.

Cloudy Dragon.

Internal Alchemy.

Qi Calligraphy, Archery, MH, CA.

IMG_3757_edited_edited_edited.jpg
bottom of page